• تاریخ پروژه: 1400

  • مکان پروژه: شاهرود خیابان کمربندی

  • متراژ پروژه: ۶۰ مترمربع

  • کارفرما: عابدی


    Untitled-1

    سردرب کاشی فروشی تکسرام

    فروشگاه های محصولات مرتبط با زیبایی ساختمان، مثل کاشی، مشتریانی زیباپسند دارند. طبیعتا این مشتریان، بیش از هر چیز این مراکز را بر اساس معیارهای زیبایی ظاهری، قضاوت خواهند کرد. توجه به اهمیت این موضوع، می تواند تحول شگرفی در توسعه کسب و کار صاحبان این فروشگاه ها داشته باشد. اجرای نمای کامپوزیت این مرکز تجاری فروش کاشی، تلاشی از راسا در جهت کمک به این تحول است.