• تاریخ پروژه: مرداد 91

  • مکان پروژه: خیابان فردوسی شاهرود

  • متراژ پروژه: ۹۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای عسگرزاده


    site rasa-02

    شیرینی فروشی هنرور

    ایجاد جذابیت بصری و تحقق اهداف کاربر مرکز تجاری با ایجاد یک نمای کامپوزیتی متناسب با نوع فعالیت، آن چیزی است که ما در این پروژه رقم زدیم.