• تاریخ پروژه: بهمن 96

  • مکان پروژه: ابتدای حجاب شاهرود

  • متراژ پروژه: ۱۵۰ مترمربع

  • کارفرما: آقای احمدی


    راسا-02

    واحد های تجاری خیابان حجاب

    در این پروژه، یکپارچه سازی تابلو های چند مرکز تجاری، در کنار هم، با استفاده از کامپوزیت، محقق شده است که از لحاظ زیبایی شناختی، این نظم و یک دست بودن، برای همه این مراکز تجاری مفید واقع می شود.