• تاریخ پروژه: سال 1397

  • مکان پروژه: شاهرود

  • متراژ پروژه: 3000 متر مربع

  • کارفرما: بیمارستان


    rasa-08

    بخش قلب بیمارستان امام حسین(ع)

    اجرای پروژه نمای بیرونی بخش قلب بیمارستان امام حسین، که نشانگر اعتماد بخش درمان به راساست، یکی از افتخارات این مجموعه است‌. این پروژه در متراژ ۳۰۰۰ مترمربع انجام گرفته است.