• تاریخ پروژه: آبان 98

  • مکان پروژه: شهرک فدک شاهرود

  • متراژ پروژه: ۳۵ مترمربع

  • کارفرما: آقای عبداللهی


    site rasa2-07

    جایگاه سوخت فدک

    پمپ بنزین ها برای جذب مشتریان و کشاندن آنها به سمت خود سعی می کنند از اصول زیبا شناسی برای طراحی جایگاه پمپ بنزین خود استفاده نمایند. پروژه جایگاه سوخت فدک، یکی از هنرمندانه ترین پروژه های اجرا شده راسا، در میان پروژه های جایگاه های سوخت است.