• تاریخ پروژه: شهریور 95

  • مکان پروژه: خیابان تهران

  • متراژ پروژه: ۱۰۰۰ مترمربع

  • کارفرما: دانشگاه


    site rasa-11

    سر در دانشگاه صنعتی شاهرود

    راسا مفتخر است که نوسازی نمای سردر دانشگاه صنعتی شاهرود را که سال ها به همان شکل قدیمی خود مانده بود، به زیبایی به انجام رسانید. انتخاب ترکیب رنگ متناسب با فضای آموزشی، نورپردازی خاص در شب، اجرای لوگو و نام دانشگاه با حروف برجسته و.... که در این پروژه توسط راسا به اجرا گذاشته شد، درعین الزام در سرعت اجرا نسبت به سایر پروژه ها،به سبب استفاده زیاد روزمره دانشجویان و فرصت اندک، به دلیل هوشمندی مخاطب دانشگاهی، حساسیت و دقت مضاعفی را می طلبید.