• تاریخ پروژه: شهریور 95

  • مکان پروژه: خیابان 22 بهمن شاهرود

  • متراژ پروژه: ۲۰۰ مترمربع

  • کارفرما: بیمارستان بهار


    site rasa-03

    سر در بیمارستان بهار

    حس اولیه ای که یک نمای به روز در ایجاد اطمینان از مدرن بودن یک مرکز درمانی، در نگاه اول، به مراجعه کننده منتقل می کند، بسیار حائز اهمیت است. سردر کامپوزیتی بیمارستان بهار، یکی دیگر از پروژه های اجرا شده راسا است که با طرحی خلاقانه، نمای ویژه ای را به این مرکز درمانی بخشیده است.